Condicions Reserva

Condicions generals

Benvolgut client,

La contractació de reserves de places d’allotjament turístic, està sotmès a les següents condicions que UD. declara conèixer, entendre i acceptar:

A l’efecte de les presents Condicions Generals, la pàgina web www.monnaber.com, d’ara endavant monnaber.com, és el document informatiu a què aquestes s’incorporen.

 1. Regulació jurídica aplicable i acceptació de les condicions generals.

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, modificat per la Llei 3/2014, de 27 de març.

Les presents Condicions Generals s’incorporaran, a tots els contractes l’objecte siguin els serveis continguts en la monnaber.com i obliguen a les parts, amb les condicions particulars que es pactin en el contracte o que constin a la documentació de la servei facilitada simultàniament a la subscripció de el contracte.

 1. Organització / Jurisdicció i Llei aplicable.

Monnaber Nou S.A., amb CIF A-07656267, amb domicili en finca Monnaber nou sn, C.P. 07310 Campanet-Balears, Títol de Llicència HR-001 i per S’hort de Monnaber., CIF B-37.064.169, amb domicili en finca Monnaber nou sn, C.P. 07310 Campanet-Illes Balears – Títol de Llicència AG-229. des d’ara monnaber.com, és el document informatiu a què aquestes s’incorporen.

Les parts contractants se sotmeten expressament i voluntàriament a la Jurisdicció i Tribunals de Palma de Mallorca (Balears-Espanya) per a la resolució dels conflictes derivats de la interpretació i aplicació de el present contracte. La legislació aplicable serà l’espanyola.

Monnaber Nou S.A.

Predio de Monnaber S/N

Campanet (Mallorca)

C.I.F. nº A-07656267

 

 1. Preu.

Els preus web www.monnaber.com generalment, per HABITACIÓ I NIT a base per habitació, excepte indicació contrària. Aquests preus estan subjectes a determinats dies d’estada mínima.

A les reserves hoteleres, el preu a cobrar als el passatger serà, en principi, el mostrat en el moment de la confirmació. No obstant això, hi ha la possibilitat que l’hotel consideri que, a partir d’un nombre determinat de reserves i passatgers, per a la mateixa data de check in i check out, ii efectuades o no sota el mateix nom, deixin de ser aplicables les tarifes d’individuals, i es consideri una reserva de grup. En aquest cas, l’hotel es reserva el dret d’aplicar el suplement de preu resultant de la diferència entre la tarifa per reserves individuals i grupals, i fins i tot modificar-se les condicions de cobrament, sense que d’això pugui derivar cap responsabilitat de cap tipus per monnaber .com

Hi ha la possibilitat que els clients hagin d’abonar al mateix establiment taxes locals regionals. La quantitat pot variar segons tipus, categoria, temporada i situació de l’establiment.

 1. Confirmació de la reserva.

La confirmació de la reserva és remesa per correu electrònic a l’adreça de correu electrònic introduïda pel client a l’realitzar la seva petició, haurà de ser guardada i impresa pel client.

L’habitació que se’t assigni pot ser diferent de l’habitació mostrada a les fotos.

Tingues en compte que no és possible garantir les preferències relatives a l’habitació i extres.

 

 1. Cancel·lació

Cancel·lacions de reserves individuals fins a 7 dies (si no s’ha estipulat el contrari) abans de la dati d’arribada estan gratuïts.

Les reserves de grups (+ de 3 habitacions) estan subjectes a condicions de cancel·lació separades establertes directament.

En cas de cancel·lació de la reserva amb menys de 7 dies (si no s’ha estipulat el contrari) d’antelació a la data d’arribada a l’hotel, o de no presentar-se (“no show”), el client perd l’import abonat a compte i corresponent a l’dipòsit lliurat en concepte de garantia , la pèrdua d’aquest import ho és en concepte de penalització i es procedirà a la cancel·lació de la reserva.

Per “no-show” s’entén la no presentació de el client a l’hotel el dia en què s’ha d’iniciar l’estada objecte de la reserva en l’horari previst en el punt anterior “Arribada a l’hotel” i sense haver-se produït l’anul·lació prèvia de l’servei .

En el cas que monnaber.com comuniqui la cancel·lació de la reserva per motius de força major, entenent per tals aquelles circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, les conseqüències no haurien pogut evitar-se malgrat haver actuat amb la diligència deguda , quedarà anul·lada la reserva sense dret a reclamació o compensació per part de client, excepte la devolució de l’import abonat a compte.

La reserva efectuada podrà cancel·lar sense despeses sempre que la sol·licitud de cancel·lació es faci amb 7 dies abans (si no s’ha estipulat el contrari)a la data d’arribada a l’hotel.

Les despeses bancàries generades per anul·lacions de reserves aniran a càrrec de client.

La sol·licitud de cancel·lació s’efectuarà mitjançant comunicació per escrit dirigida a:

info@monnaber.com o a la fax nº 971.877.127 indicant el codi o detall de la seva reserva.

 

 1. Modificació de la reserva.

La reserva efectuada podrà modificar-se, amb més de 2 dies d’antelació a la data d’arribada a l’hotel, per les següents vies:

E-mail: info@monnaber.com

Telèfon: +34 971.877.176

Fax: +34 971 971 877 127

Indicant sempre el detall de la seva reserva.

L’èxit de la modificació dependrà de la disponibilitat de l’hotel en el moment de la petició, així com el pagament del suplement per la diferència de preu entre les dates original i modificada.

 1. Allotjament.

Atesa la vigent legislació a l’respecte, que estableix només l’existència d’habitacions individuals i dobles permetent que en alguna d’aquestes últimes pugui habilitar un tercer llit, s’estimarà sempre que la utilització del tercer llit es fa amb el coneixement i consentiment de les persones que ocupen l’habitació, i així figurarà reflectida l’habitació com a triple en tots els impresos de reserva facilitats a consumidor a l’abonar la bestreta, en el contracte i els bons i / o documentació de el servei que es lliura simultàniament a la signatura del mateix. Igualment en els casos d’habitacions dobles per a ús de fins a quatre persones, amb dos llits, quan així s’especifiqui en la monnaber.com.

Totes les característiques reflectides es basen en Acomodació Doble Estàndard, podent no ajustar la resta de acomodacions. Les terceres persones i els nens que comparteixin habitació s’allotjaran habitualment en sofà llit, o en llits matrimonials, o llit supletori. Les habitacions dobles podran tenir dos llits separats o un sol llit vàlida per a dues persones, subjectes a disponibilitat de l’hotel. Els clients han de tenir en compte que acomodar terceres i quartes persones dins de la mateixa unitat, redueix considerablement l’espai lliure de les habitacions.

En alguns casos hi ha possibilitat d’habilitar bressols, que hauran de ser sol·licitades pels clients abans de perfeccionar-se el contracte i que excepte expressa menció, no estan incloses en el preu.

L’horari habitual per a l’entrada i sortida en els hotels està en funció del primer i últim servei que l’usuari vagi a utilitzar. Com a norma general i llevat que expressament es pacti una altra cosa al contracte, les habitacions podran ser utilitzades a partir de les 14 hores del dia d’arribada i hauran de quedar lliures abans de les 12 hores del dia de sortida. L’incompliment de l’horari de sortida pot donar lloc al fet que l’establiment coure l’import complet d’una nit.

Si el seu transport torna a la tarda, l’hotel podrà mantenir les seves pertinences, i vostè podrà romandre a les instal·lacions comunes de l’hotel fins a l’hora de recollida.

De vegades, depenent del tardana que sigui l’hora d’arribada a l’hotel, cap la possibilitat que no pugui usar-se el servei de dinar o sopar del dia d’arribada, el que no donarà dret a reemborsament.

En el cas que l’usuari prevegi la seva arribada a l’hotel o apartament reservat en dates o hores diferents de les ressenyades, cal, per evitar problemes i males interpretacions, comunicar amb la major anticipació.

Igualment, ha de consultar en el moment de fer la reserva, la possibilitat de portar animals, ja que generalment no són admesos a les habitacions i o apartaments, portant aquest un car extra per nit.

El servei d’allotjament de l’hotel s’entendrà prestat sempre que l’habitació hagi estat disponible per al client en la nit corresponent, amb independència que, per circumstàncies pròpies de el viatge, l’horari d’entrada en el mateix es produeixi més tard del que s’havia previst .

A l’efectuar la reserva d’allotjament, el client és plenament i exclusivament responsable de fer la declaració correcta del número de persones que han d’ocupar l’estada, sense ometre els nens qualssevol que sigui la seva edat.

S’adverteix que l’administració de l’allotjament pot legalment negar-se a admetre l’entrada d’aquelles persones no declarades, i no hi cap reclamació per aquesta causa.

En alguns casos hi ha possibilitat d’habilitar llit / s supletori / s o bressols que hauran de ser sol·licitades pels clients abans de celebrar-se el contracte, i que excepte expressa menció en contra, no estaran incloses en el preu publicat de l’allotjament.

 1. Serveis Suplementaris.

Quan els usuaris sol·licitin serveis suplementaris (per exemple, habitació amb balcó, servei siuplementari de regim de esmorzar, servei siuplementari de regim de mitja pensió , etc.) que no els puguin ser confirmats definitivament per monnaber.com, l’usuari podrà optar per desistir definitivament de el servei suplementari sol·licitat o mantenir la seva sol·licitud a l’espera que aquests serveis puguin finalment ser-li prestats.

En el cas que les parts hagin convingut el pagament previ dels serveis suplementaris que finalment no li puguin ser prestats, l’import abonat li serà reemborsat per l’Agència detallista immediatament a el desistiment de l’servei per part de consumidor o a la tornada de el viatge, segons l’usuari hagi optat pel desistiment en la prestació de servei suplementari sol·licitat o hagi mantingut la sol·licitud.

En el cas de detectar-se un problema en  els serveis suplementaris ja sigui per condicions, preu o nombre de suplements, monnaber.com informarà al client immediatament de les noves condicions, podent el client desistir dels suplements, sempre que avisi a monnaber.com amb una antelació. 24h abans de la realització del suplement si així ho desitja.

 1. Serveis, activitats i instal·lacions complementàries.

Els serveis, activitats i instal·lacions complementàries de l’establiment poden tenir un cost addicional subjecte a canvis amb pagament directe sent la seva publicació simplement a títol informatiu.

Els serveis descrits poden ser modificats (ampliats o reduïts) unilateralment per part de l’establiment prèvia comunicació, de manera que la descripció de monnaber.com és orientativa, sense que sigui motiu de reclamació.

monnaber.com no es responsabilitza dels equipatges o estris que els clients dipositin en els hotels / apartaments.

 1. Menús de Gala i altres Festivitats.

El menú del mitja pensió es modificarà per donar un servei adequat en aquestes dates. En general els clients en mitja pensió no podran gaudir del sopar estàndard inclosa en el seu règim sent aquest import no reemborsable. Hi ha la possibilitat que hi hagi un suplement per gaudir de les GALES i no estiguin incloses dins de preu el qual ha de pagar-ne.

 1. Suplements serveis de Règims Alimentari.
 • H.D .: Allotjament i Esmorzar
 • M.P: Mitja Pensió. Comprèn esmorzar i sopar. El primer servei serà el sopar del dia d’arribada i l’últim servei l’esmorzar del dia de sortida.

En els Suplements de serveis de Regims alimentàris, les begudes i altres extres al menú concertat, no estan incloses en els preus (excepte indicació contrària), havent de ser abonats pel client a l’establiment.

En el cas de detectar-se un problema en els suplements de regim alimentari ja sigui per preu o nombre de suplements, monnaber.com informarà al client immediatament de les noves condicions, podent el client desistir dels suplements, sempre i quan s´avisi a monnaber.com amb una antelació. 24h abans de la realització del suplement,  si així ho desitja.

 1. Canvis voluntaris.

S’informa que, en el cas que el client, un cop iniciada l’estada i / o el viatge, sol·liciti voluntàriament qualsevol modificació dels serveis contractats (ex .: ampliació de nits d’estada, canvis d’hotel, règim, etc.) els preus dels serveis turístics podran no correspondre amb els publicats a la monnaber.com que va donar lloc a la contractació.

 1. Passaports, visats i documentació.

Tots els usuaris, sense excepció (nens inclosos), han de portar en regla la seva documentació personal i familiar corresponent, sigui el passaport o DNI

 1. Dies Festius.

Per festivitats pròpies de cada ciutat, esdeveniments religiosos, esportius, culturals i / o de força major, hi ha la possibilitat que es pot alterar el trànsit de les vies i perllongar la durada dels trasllats. En cas de carrers tallats a el trànsit que impedeixin l’arribada a l’hotel, el trasllat de l’equipatge des del punt de parada no serà per compte ni a càrrec de l’proveïdor de el servei, ni de l’agència de viatges, ni de monnaber.com.

 1. Robatoris.

monnaber.com no es fa responsable de les pèrdues que puguin patir els clients, amb motiu de qualsevol delicte perpetrat durant el viatge o l’estada en destinació. Així mateix, se l’informa que han de posar en coneixement de les autoritats administratives o policials de el lloc dels fets soferts.

 1. Oblits en destinació.

monnaber.com no es fa responsable de l’oblit a destinació per part dels clients, d’objectes personals. Per sol·licitar informació sobre si els mateixos estan localitzats en destí i el seu posterior enviament al seu lloc d’origen, s’hauran de posar en contacte amb el propi hotel. Si és el cas, l’enviament a el lloc d’origen, es farà a ports deguts (per compte de l’passatger).

 1. Descomptes.

El client que sol·licita un descompte de nadó, nen o repetidor és responsable d’aportar la documentació que acrediti que compleix durant tota l’estada o tot el viatge amb els requisits per beneficiar-se de el descompte en tots els serveis que l’incloguin. En cas de detectar en qualsevol moment que un client amb un descompte aplicat no compleix els requisits exigits, se li requerirà el pagament addicional que correspongui.

Les ofertes seran vàlides únicament durant el període fixat per monnaber.com en la publicitat, o si no, durant el temps que siguin accessibles als clients per a la seva contractació efectiva.

 1. Targetes de crèdit.

Com a política interna se sol·licitarà en el moment de check-in el nombre de la targeta de crèdit com a garantia de solvència i per abonar l’allotjament i els possibles serveis extres com ara consum telefònic, minibar, etc.

 1. Retorns Anticipats.

En el supòsit d’abandonament de l’establiment per part de l’consumidor final amb anterioritat a la data de finalització de l’servei indicada a la reserva, s’ha d’informar amb 48 hores de la nova data de sortida i amb la penalització, si no és així es cobrarà la totalitat de la reserva original, en aquest cas, el reemborsament a el client final no serà possible. Reemborsament subjecte a condicions de la reserva original.

 1. Obligacions.

Obligacions el client

Pagar el preu dels serveis contractats, sense que la presentació d’una queixa o reclamació l’eximeixi d’aquesta obligació.

Complir amb les normes particulars de l’establiment hoteler de que els seus serveis gaudi.

Observar les normes d’higiene, educació i bons costums cap a la resta dels usuaris, personal, instal·lacions i mobiliari de l’establiment hoteler.

Respectar l’entorn mediambiental.

 

Obligacions de l’aprestador de el servei

Tenir a disposició de el client, el nombre d’habitacions, de el tipus i amb la capacitat establerta en les condicions de la reserva realitzada.

Si per circumstàncies alienes a el client, incomplís l’obligació de tenir disposades les habitacions contractades, s’obliga a facilitar allotjament en establiments d’igual o superior categoria oficial i característiques, sent al seu càrrec les diferències de preu, les despeses de trasllat de clients i altres càrrecs que la manca de el servei contractat pugui comportar a client.

Garantir la qualitat dels serveis a prestar, d’acord amb la seva categoria oficial i fer-se responsable de totes les reclamacions que puguin presentar-se com a conseqüència de les deficiències provades en els seus serveis.

Tenir llibre de reclamacions a disposició dels clients

 

 1. Altres informacions complementàries.

Les fotografies i mapes que es reprodueixen en monnaber.com estan destinats únicament a oferir una major informació i orientació als Srs. Clients, però no són exemples exactes de el servei o producte concertat. En cas que es produís qualsevol tipus de modificació en els establiments, això no pot ser considerat com a publicitat enganyosa per part monnaber.com ni l’establiment.

 

 1. Política de privacitat de dades personals.

En compliment de la Llei Orgànica 15 / 1.999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades obtingudes a través d’aquesta pàgina web seran incorporades als fitxers dels quals és responsable Monnaber Nou SA, amb domicili a Predi de Monnaber S / N Mallorca) i proveïda de CIF nº A-07.656.267.

La finalitat de la recollida de dades és procedir a la confirmació i gestió de la reserva d’allotjament que l’usuari dugui a terme, així com per realitzar actuacions promocionals i ofertes de productes i serveis de forma personalitzada.

Un. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per correu electrònic a info@monnaber.com

o bé a l’adreça postal abans esmentada.

Si Un. Inclou, en el formulari de la web, dades de caràcter personal titularitat de tercers, haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-los sobre els extrems anteriorment indicats.

Les dades personals facilitades en aquesta pàgina web no seran objecte de comunicació o cessió a tercers.

monnaber.com garanteix la confidencialitat de les seves dades personals, així com la utilització de les mesures de seguretat, per mitjans tècnics i humans, establertes en la normativa espanyola sobre protecció de dades.

Monnaber Nou, S.A. podrà revelar a les Autoritats Públiques competents les dades personals que tingui i sempre previ requeriment oficial i de conformitat amb la Llei.

 1. Informació Covid

A causa del coronavirus (Covid-19), aquest allotjament està prenent mesures per protegir la seguretat dels clients i empleats. Per aquest motiu, pot ser que alguns serveis i equipament es vegin reduïts o que no estiguin disponibles.

A conseqüència del coronavirus (Covid-19), aquest allotjament ha pres mesures de seguretat i neteja addicionals.

Pot ser que el servei de menjar i begudes d’aquest allotjament sigui limitat o no estigui disponible a causa del coronavirus (Covid-19).